Recuperatie Engineering Kunststoffen
      NL      EN

Algemene Voorwaarden

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

Algemene Verkoopvoorwaarden

 

R.E.K. EUROPE BV

                                                                                 

                                                                                                                                                                   

                                                                                 

 

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN R.E.K. EUROPE BV

 

R.E.K. EUROPE BV is gevestigd en houdt kantoor te (4906 CV) Oosterhout, aan de Koopvaardijweg 54. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 12-11- 2009

bij de griffie van de Rechtbank te Breda onder nummer 46/2009 en op 12-11-2009 bij de Kamer van Koophandel te Breda en worden op verzoek getoond of toegezonden.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle rechtsbetrek-kingen tussen R.E.K. EUROPE BV (hierna te noemen REK) en de wederpartij van REK, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf (hierna te noemen ‘koper/opdrachtgever’’), waaronder, doch niet limitatief te verstaan, door/vanwege REK gesloten overeenkomsten en aanvullende/voortbouwende overeenkomsten, gedane aanbiedingen, offertes etcetera, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 

De toepasselijkheid van enige algemene of bijzondere voorwaarden of bedingen van een koper/opdrachtgever en eventuele derden wordt door REK uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij van aanvaarding van zodanige algemene en/of bijzondere voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk door of vanwege REK blijkt.

 

NB In de onderliggende algemene voorwaarden worden bepaalde termen als ‘goederen’, ‘producten’ en ‘zaken’ door elkaar heen gebruikt. Het verdient aanbeveling in het eerste artikel van de algemene voorwaarden een begripsbepaling op te nemen, waarin de gebruikte termen nader worden omschreven.

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

- ‘REK’: R.E.K. EUROPE BV, gevestigd en kantoorhoudende te Oosterhout (4906 CV), aan de Koopvaardijweg 54;

 

 

- ‘Koper/opdrachtgever’: wederpartij van REK bij door/vanwege REK gesloten overeenkomsten dan wel door REK te verrichten diensten, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

- ‘Overeenkomst/Opdracht’: alle overeenkomsten van welke aard dan ook met betrekking tot de door REK te leveren producten dan wel te leveren diensten;

- ‘Producten’: alle door REK te leveren kunststoffen dan wel door REK te bewerken kunststoffen, in de ruimste zin des woords;

- ‘Verrichten van diensten’: die diensten die door REK worden geleverd ter bewerking van de door koper/opdrachtgever aangeleverde goederen, zoals door zijn vermalen, scheiden, drogen, regranuleren, compounderen, blenden en alle daarmee samenhangende werkzaamheden;

 - ‘Materialen’: de door opdrachtgever in het kader van te verrichten diensten aan REK geleverde materialen, zijnde te bewerken kunststoffen in de ruimste zin des woords. Een en ander zoals ook beschreven in artikel 16 van deze voorwaarden.

 

Artikel 2 Offertes

2.1 Alle offertes en aanbiedingen, waar ook door REK gepubliceerd en hoe dan ook door REK gedaan, zijn steeds vrijblijvend. Offertes en aanbiedingen van REK zijn echter onherroepelijk, indien dat in de offerte dan wel aanbieding schriftelijk en uitdrukkelijk wordt bepaald en daarbij een termijn wordt gesteld waarbinnen de offerte moet worden aanvaard.

2.2 Een overeenkomst tussen REK en de koper/opdrachtgever komt pas tot stand wanneer REK de aanvaarding van een offerte/aanbieding door de koper/opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd, dan wel, in geval sprake is van een onherroepelijke offerte/aanbieding van REK, wanneer de koper/opdrachtgever de offerte/aanbieding binnen de daarvoor gestelde termijn voor akkoord getekend aan REK heeft geretourneerd. Indien de koper/opdrachtgever een onherroepelijke offerte/aanbieding niet binnen de daarvoor gestelde termijn voor akkoord getekend heeft geretourneerd, geldt de offerte/aanbieding als vervallen.

2.3 Een mondelinge aanvaarding van een offerte/aanbieding door de koper/opdrachtgever bindt REK niet, behoudens voor zover de mondelinge aanvaarding van een offerte/aanbieding door REK schriftelijk is bevestigd.

2.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de prijzen af fabriek (Koopvaardijweg 54 te Oosterhout) en exclusief emballage, doch exclusief omzetbelasting en zijn zij gesteld in Euro´s.

 

Artikel 3 Levering

3.1 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper/opdrachtgever over op het moment dat REK de producten aan de door hem of de koper/opdrachtgever ingeschakelde vervoerder afgeeft en blijft verder steeds bij koper/opdrachtgever.

3.2 De koper/opdrachtgever is verplicht de door hem gekochte en/of voor hem geproduceerde producten af te nemen op het moment waarop REK deze op de afgesproken plaats aflevert of doet afleveren dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3.3 Indien de koper/opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de aflevering, is REK gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. De koper/opdrachtgever zal in dat geval de opslagkosten en mogelijk andere aanvullende kosten voor wachttijden, handelingen en dergelijke, verschuldigd zijn. Desgewenst is REK ook gerechtigd de producten aan een derde te verkopen, zonder gehouden te zijn aan koper/opdrachtgever te leveren. Koper/opdrachtgever is daarbij gehouden eventuele meerkosten en/of minderopbrengsten voor REK te vergoeden.

3.4 De producten van REK worden steeds in bulk of standaardverpakking geleverd, tenzij anders overeen gekomen. Het door REK aangeduide gewicht, volume en/of aangeduide hoeveelheden gelden als enige basis voor de facturering.

3.5 Indien de producten worden bezorgd is REK gerechtigd, tenzij anders overeengekomen, eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

3.6 Indien REK gegevens behoeft van de koper/opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper/opdrachtgever deze aan REK ter beschikking heeft gesteld.

 

Artikel 4 Afleverdatum

4.1 Indien REK een termijn voor levering heeft opgegeven, zal deze steeds als raming of benadering dienen te worden opgevat, waaraan geen aanspraken kunnen worden ontleend, tenzij REK schriftelijk vermeldt dat zij de afleverdatum garandeert. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. REK zal redelijkerwijs al het mogelijke doen om levering binnen de opgegeven termijn te realiseren. Het niet halen van een levertijd geeft geen enkel recht tot vergoeding van schade in welke vorm dan ook.

4.2 De koper/opdrachtgever heeft bij overschrijding van de leveringstermijnen geen recht op ontbinding van de overeenkomst tenzij de overschrijding van de levertermijn dusdanig is, zulks ter uitsluitende beoordeling van REK, dat van de koper/opdrachtgever redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.

 

Artikel 5 Deelleveringen

Het is REK toegestaan (verkochte) producten in gedeelten af te leveren, tenzij REK uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de levering in een keer zal geschieden of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is REK bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 6 Opeisbaarheid, opschorting en ontbinding

6.1 De vorderingen van REK op de koper/opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

a.       bij liquidatie, vereffening, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de koper/opdrachtgever of een aanvraag daartoe of bij het aanvragen van Schuldsanering of bij het aanbieden of sluiten van een al dan niet gerechtelijk akkoord in of buiten faillissement met crediteuren van de koper/opdrachtgever;

b.       bij verkoop, ontbinding of beëindiging van de onderneming van koper/opdrachtgever;

c.    bij ondercuratelestelling of onderbewindstelling van de koper/opdrachtgever;

d.      bij overlijden van de koper/opdrachtgever;

e.    bij beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de koper/opdrachtgever of op producten bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst;

f.     indien na het sluiten van de overeenkomst aan REK omstandigheden ter kennis komen die REK goede grond geven te vrezen dat de koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen;

g.       indien REK en de koper/opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen zijn dat de koper/opdrachtgever zekerheid stelt en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

h.       indien koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt;

i.         de overwegende zeggenschap bij de koper/opdrachtgever komt te rusten bij een ander of anderen dan degene bij wie de zeggenschap bij het aangaan van de overeenkomst berustte;

j.         indien de koper/opdrachtgever voorwerp wordt van een zuivere splitsing of afsplitsing overeenkomstig artikel 2:334 a BW;

 

6.2 REK is in de gevallen genoemd in artikel 6.1 bevoegd, naar haar goeddunken, de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, zulks met behoud van al haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij de vorderingen op de koper/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat REK gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding of garantie, één en ander onverminderd het recht van REK volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 7 Monsters, wijzigingen in te leveren producten

7.1 Indien door REK aan de koper/opdrachtgever een monster is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed te zijn getoond dan wel verstrekt bij wijze van aanduiding, zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden; de hoedanigheden van de te leveren c.q. geleverde producten kunnen van het monster afwijken, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat zal worden geleverd conform het verstrekte monster.

7.2 De producten worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het meer of minder geleverde zal verrekend worden tegen de eenheidsprijs, welke tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 8 Gebreken: klachttermijnen

8.1 Elke klacht met betrekking tot de door REK verzonden orderbevestigingen of facturen dienen schriftelijk te worden medegedeeld binnen 7 dagen na ontvangst van de order-bevestiging of factuur.

8.2 De koper/opdrachtgever dient het geleverde op het moment van aflevering, doch in ieder geval binnen uiterlijk 7 kalenderdagen na aflevering, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper/opdrachtgever na te gaan of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

·         of de juiste producten zijn geleverd;

·         of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit (aantal en hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;

·         of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

8.3 Koper/opdrachtgever dient de bij aflevering zichtbare gebreken of tekorten uiterlijk binnen 48 uur na aflevering schriftelijk aan REK te melden. Niet zichtbare gebreken dient de koper/opdrachtgever binnen 7 kalenderdagen na de ontdekking daarvan schriftelijk aan REK te melden. De uiterste termijn voor het melden van niet zichtbare schades is 30 kalenderdagen na levering.

8.4 Ook indien de koper/opdrachtgever ingevolge de vorige leden tijdig heeft gereclameerd, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gekochte producten bestaan. Indien de koper/opdrachtgever gebrekkige producten wenst te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van REK op de wijze zoals door REK aangegeven.

8.5 De in dit artikel genoemde termijnen dient de koper/opdrachtgever in acht te nemen op straffe van verval van eventuele aan de koper/opdrachtgever toekomende rechten ter zake van gebreken in de geleverde producten en/of de factuur.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Indien door REK geleverde producten gebrekkig zijn en REK aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde producten die gebrekkig zijn. REK zal de keuze hebben de geleverde gebrekkige producten terug te nemen, te vervangen of te herstellen.

9.2 Na omvorming en/of overpakking vanuit de originele verpakking, dan wel door bewerking, vervalt elke aansprakelijkheid.

9.3 REK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Schade bestaande uit verlies aan goodwill of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

9.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding dient koper/opdrachtgever de schade binnen 7 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan REK te melden en aan REK alle gewenste medewerking te verlenen bij haar onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

9.5 Reclames geven de koper/opdrachtgever nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

9.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van REK.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door REK geleverde producten blijven, zulks evenwel met inachtneming van artikel 16 dezes,  het eigendom van REK totdat koper/opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met REK gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren producten zelf;
- eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de koper/opdrachtgever van (een) koopovereenkomst(en).

10.2 Door REK afgeleverde producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en/of verwerkt maar nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Overigens is de koper/opdrachtgever niet bevoegd de producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

10.3 Indien koper/opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dit niet zal doen, is REK gerechtigd om de producten, zolang het eigendom daarvan bij haar berust, bij koper/opdrachtgever of derden die de producten voor de koper/opdrachtgever houden terug te halen of terug te doen halen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever indien zulks binnen de risicosfeer van de koper/opdrachtgever ligt. De koper/opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het totaal door hem verschuldigde per dag, met een minimum van Euro 500 per dag.

10.4 Koper/opdrachtgever is verplicht medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die REK ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de producten wil treffen en welke de koper/opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale bedrijfsuitoefening van haar bedrijf.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper/opdrachtgever verplicht REK zo snel als redelijk verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 Koper/opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

10.7 Voor het geval REK haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper/opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan REK of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van REK zich bevinden en die producten mede terug te nemen.

Artikel 11 Prijzen

11.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen en bedragen in Euro´s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.

11.2 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek van REK en zijn alle verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, administratie- en verzekeringskosten ten laste van koper/opdrachtgever.

11.3 REK mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijsstijgingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten, verpakkingsmateriaal. Kostenverhogingen veroorzaakt door voorschriften van de bevoegde overheid kunnen door REK te allen tijde worden doorberekend aan de koper/opdrachtgever.

 

11.4 REK stelt de koper/opdrachtgever van de in het vorige lid bedoelde prijsstijgingen vooraf (zo snel als mogelijk doch uiterlijk voor levering) uitdrukkelijk schriftelijk op de hoogte van zulke prijsstijgingen.

 

Artikel 12 Betaling

12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door REK aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Deze betalingstermijn is een fatale termijn; koper/opdrachtgever is door het enkele verstrijken ervan van rechtswege in verzuim en koper/opdrachtgever zal alsdan vanaf  het moment dat hij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd zijn gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente vermeerderd met 2%.

12.2 Verrekening door koper/opdrachtgever is uitgesloten; betaling dient zonder korting of inhouding te geschieden. Een en ander tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12.3 Door koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken achtereenvolgens ter afdoening van alle door de koper/opdrachtgever verschuldigde kosten, vervolgens de verschenen rente en ten slotte de hoofdsom, ongeacht of koper/opdrachtgever bij betaling een andere volgorde heeft aangegeven.

12.4 Indien op enig moment bij REK twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de koper/opdrachtgever, heeft REK het recht om, alvorens (verder) te presteren, van de koper/opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de koper/opdrachtgever een deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die REK al dan niet opeisbaar, van de koper/opdrachtgever heeft of zal te vorderen hebben, zulks ter uitsluitende beoordeling van REK.

 

Artikel 13 Incassokosten

Indien en zodra REK de vordering op de koper/opdrachtgeverter buitengerechtelijke incasso uit handen geeft, is de koper/opdrachtgevervoorts gehouden, naast het verschuldigde totaalbedrag vermeerderd met de wettelijke rente, een bedrag van vijftien procent van de in te vorderen hoofdsom te vergoeden, tenzij de in redelijkheid gemaakte werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn, in welk geval de koper/opdrachtgever gehouden is die hogere kosten aan REK te vergoeden. In geval van gerechtelijke incasso is de koper/opdrachtgever tevens gehouden om de in redelijkheid gemaakte werkelijke gerechtelijke kosten, waaronder die van juridische bijstand, volledig te voldoen voorzover de werkelijke kosten het bedrag van de (eventuele) proceskostenveroordeling te boven gaan.

 

Artikel 14 Overmacht

Indien REK niet in staat is een één of meer harer verplichtingen te voldoen,  ten gevolge van een omstandigheid welke niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, is zij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, ook niet indien REK als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop REK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor REK niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder in ieder geval begrepen oorlogshandelingen, mobilisatie, wettelijke en overheidsmaatregelen die invoer- uitvoer- productie of levering belemmeren of beperken, staking, sabotage, bedrijfszetting en andere bedrijfsstoornissen, gebrek aan arbeid, energie of grondstoffen, transportmoeilijkheden, vertraagde levering door toeleveranciers. REK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat REK haar verbintenis had moeten nakomen.

Voor zover REK ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is REK gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper/opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 15 Onverbindendheid

Indien en voor zover enige bepaling van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan wel onredelijk bezwarend, onaanvaardbaar of ongeldig mocht zijn, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst en van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen REK en de koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde, onredelijk bezwarende, onaanvaardbare of ongeldige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde, onredelijk bezwarende of ongeldige bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 16 Aanvullende voorwaarden met betrekking tot opdrachten tot het verrichten van diensten 

16.1 Bij opdrachten tot verrichten van diensten door REK blijven alle door koper/opdrachtgever geleverde materialen eigendom van opdrachtgever en worden voor diens rekening en risico bij REK verwerkt. Koper/opdrachtgever is verplicht REK vooraf te informeren over de aanwezigheid van giftige dan wel brandgevaarlijke stoffen dan wel gezondheidsschadelijke stoffen welke in de materialen (kunststoffen) aanwezig kunnen zijn. Indien stoffen aanwezig zijn welke speciale vergunning voor het voorhanden of in opslag hebben is vereist, zal koper/opdrachtgever eveneens vooraf REK hiervan uitdrukkelijk schriftelijk op de hoogte stellen.
De bewerkingen zoals die aan de materialen worden verricht teneinde de materialen weer herbruikbaar te maken, kunnen door REK vooraf getest worden aan een proefmonster. Indien dit proefmonster voldoet aan de eisen van koper/opdrachtgever zal de gehele partij worden bewerkt volgens dezelfde procedure als het proefmonster. De bewerkingen, ook de bewerkingen van het proefmonster geschieden te allen tijde voor rekening van koper/opdrachtgever.

16.2 Voor alle schade ontstaan door stoffen welke door koper/opdrachtgever bij REK worden aangeleverd, blijft opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk. Koper/opdrachtgever vrijwaart REK van elke vorm van aansprakelijkheid welke voortvloeit of zou kunnen voortvloeien uit, het transport naar REK, het transport vanaf REK, alsmede het gebruik van materialen door koper/opdrachtgever en/of door derden in een later stadium. koper/opdrachtgever stelt zich garant voor alle kosten welke door REK ter zake van juridische procedures, kosten en claims moeten worden betaald door schades en verantwoordelijkheid als gevolg van de door hem aangeleverde materialen.

16.3 Koper/opdrachtgever vrijwaart REK voor de kosten en aansprakelijkheid voor alle soort beschadigingen van het door REK te behandelen materiaal alsmede voor de aansprakelijkheid en de kosten van schades welke voortkomt uit het gebruik van het behandelde materiaal door opdrachtgever en/of door derden inclusief schade aan machines en matrijzen en voor de aansprakelijkheid van producten welke met het bewerkte materiaal zijn vervaardigd.

16.4 Na gereedmelding van het bewerkte product zal het bewerkte product binnen 14 dagen van de terreinen van REK verwijderd dienen te zijn; indien zulks niet gebeurd, heeft REK het recht om de factuur in te dienen vanaf de datum van gereedmelding waarbij tevens de kosten van opslag en bijkomende kosten in rekening gebracht worden.

16.5 Koper/opdrachtgever moet terug afnemen het gereedgemelde product inclusief verwijderde of uitgezeefde stoffen. Indien dit niet gebeurt, zullen koper/opdrachtgever alle bewerkings-, transport- en vernietigingskosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 17 Wijziging van de voorwaarden

REK is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het daarvoor aangekondigde tijdstip. REK zal de gewijzigde voorwaarden op verzoek aan koper/opdrachtgever kosteloos toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 18 Vertaling

Indien de koper/opdrachtgever deze algemene voorwaarden mede of uitsluitend in een andere taal dan de Nederlandse heeft ontvangen, geldt dat bij onduidelijkheid en verschil in interpretatie en/of uitleg de Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend is.

 

Artikel 19 Geschilbeslechting

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen koper/opdrachtgever en REK ontstane rechtsverhoudingen, zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Breda. REK blijft echter bevoegd het geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en op alle rechtsbetrekkingen met REK alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Copyright REK Europe BV, 2018 - Algemene Voorwaarden - Disclaimer